صندلی در ابعاد استاندارد کوچکتر(کوتاه تر) و بزرگتر(بلند تر) با همین قیمت قابل ساخت میباشد.