• برای تعداد بیش از 4 صندلی 8 درصد تخفیف داده میشود.