صندلی ناهار خوری در ابعاد استاندارد کوچکتر(کوتاه تر) و بزرگتر(بلند تر) با همین قیمت قابل ساخت میباشد.

  • برای تعداد بیش از 4 صندلی 8 درصد تخفیف داده میشود.