پارچه روی مبل در صورت موجود بودن قابل تغییر است.
برای طلایی 500.000 تومان اضافه میشود.