سه نفره و دو نفره این مبل به همین قیمت میباشد.

پارچه روی مبل در صورت موجود بودن قابل تغییر است.
برای طلایی 1.000.000 اضافه میشود.